Regulamin serwisu www - HAMMER

 

Warunkiem korzystania z niniejszego Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią zaprezentowanego poniżej Regulaminu oraz Polityką Prywatności. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, a w szczególności udostępnionych w nim usług, oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

REGULAMIN

Regulamin określa zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z usług, w szczególności reguluje on kwestię praw i obowiązków Użytkowników oraz prawa i obowiązki Administratora. W przypadku niektórych usług oferowanych przez Administratora może być tak, że będą one regulowane odrębnymi regulaminami, które w takiej sytuacji mają pierwszeństwo przed zasadami opisanymi poniżej.

§ 1 Definicje

1. Administrator – mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 243245, kapitał zakładowy: 12 712 500 PLN oraz NIP: 895-18-45-043. Adres email: pomoc@mptech.eu;
2. Newsletter – zbiór informacji przesyłanych z określoną częstotliwością przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe (usługa);
3. Partnerzy – podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedają Produkty i są rekomendowane przez Administratora przez publikację informacji w Serwisie;
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://hammeromania.pl/, który jest własnością Administratora i służy w szczególności prezentacji Produktów;
6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora działający pod adresem www.sklep.myphone.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie za pośrednictwem Internetu Produktów;
7. Produkty – produkty będące w ofercie Administratora, które można nabyć w prowadzonym odrębnie Sklepie internetowym albo u Partnerów;
8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu lub Newslettera.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
2. Warunkiem niezbędnym do swobodnego skorzystania z Serwisu jest:
a. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
b. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 15 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą CSS i JavaScript;
c. włączona obsługa plików cookies.
3. Możliwość korzystania z Serwisu może być uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania Użytkownika.
4. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą w szczególności:
a. zapoznawać się z informacjami o Produktach,
b. zapoznawać się z informacjami o Partnerach,
c. zapoznawać się z recenzjami i opiniami o Produktach,

5. W ramach Serwisu udostępniony jest Newsletter.
6. W ramach Serwisu nie można dokonać zakupu Produktów.
7. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter ogólny i nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez sprawdzenia bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych informacji dostępnych w Sklepie internetowym albo u Partnerów.
8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje albo uzasadnione interesy Administratora.
9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność uznaje się w szczególności:
a. ingerencję w korzystanie z Serwisu przez inne osoby, w tym uniemożliwienie korzystania z niego innym Użytkownikom,
b. ingerencję w zawartość Serwisu.
10. Administrator dołoży wszelkich starań żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego konserwacji, naprawy, aktualizacji albo przeglądu.
11. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich, Administrator nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność.

§ 3 Newsletter

1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Z usługi Newsletter Użytkownik może skorzystać jeżeli wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na stronie Serwisu.
3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość z potwierdzeniem/zamówienia usługi Newslettera od Administratora.
4. Z chwilą otrzymania wiadomości o której mowa w §3 ust. 3 Regulaminu zawarta zostaje umowa oświadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a poprzez przesłanie wiadomości z oświadczeniem o rezygnacji na adres email: marketing@myphone.pl
7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@myphone.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika na który ma zostać skierowana odpowiedź, jak również opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją.

§ 4 Własność intelektualna

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Administratorowi.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Administratora.

§ 5 Dane osobowe

1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego usług.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
4. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
5. Użytkownik może cofnąć zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania Newslettera. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając do niego wiadomość email na adres: marketing@myphone.pl

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczonych usług należy zgłaszać Administratorowi niezwłocznie na adres: pomoc@myphone.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika na który ma zostać skierowana odpowiedź, jak również opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją.
3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§7 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://hammeromania.pl/.
2. Niezależnie od umieszczenia informacji o zmianie regulaminu na stronie http://hammeromania.pl/.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422).
4. W przypadku powstania sporu prawem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie prawo polskie.
5. Wszelkie spory pomiędzy wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników rozstrzygane będą:
a. w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
– skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedawcy na mediację, o którą wniósł Konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.
– uzyskać bezpłatną pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
b. w przypadku sporów z Użytkownikami nie będącymi konsumentami, będzie to sąd właściwy dla siedziby Administratora.